Terciarno čiščenje

Pogosto je po čiščenju industrijskih in komunalnih odpadnih voda potrebno terciarno čiščenje, da se doseže kakovost odplake, ki je primerna za izpust v bližnjo vodo (morje, jezero itd.). Če pa se namerava vodo ponovno uporabiti, je takšno čiščenje obvezno. Alfa Laval ponuja dve vrsti terciarnega čiščenja, ki proizvajata odplake, ki so dovolj čiste, da ustrezajo strogim kriterijem za izpust ali ponovno uporabo vode.

Tertiary treatment 640x360

Metode terciarnega čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda družbe Alfa Laval temeljijo na filtraciji in so istočasno idealne za nizke omejitve glede odplak. So izredno kompaktne in učinkovite ter odpadno vodo pretvarjajo v čisto vodo, ki jo je mogoče varno izpustiti ali ponovno uporabiti.

  • Gravitacijsko gnan kontinuiran filter delcev Alfa Laval AS-H Iso-Disc Cloth Media filter s filtracijo od zunaj navznoter odstrani preostale trde delce, npr. manj kot 5 mg/l suspendiranih trdih delcev in manj kot 10 mg/l BOD iz odpadne vode, s čimer nastane končna odplaka visoke kakovosti (5–10 µm) in je primerna za ponovno uporabo. Obdela 10–15 m3/h/m2 filtracijske površine in je prilagodljiva, visokozmogljiva ter stroškovno učinkovita alternativa običajnim peščenim filtrom.
  • Sistem »vse v enem«, membranski bioreaktor Alfa Laval MBR, ki združuje sekundarno in terciarno čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih voda, zagotavlja boljšo kakovost odplak z efektivno filtracijo v blatu do 0,01 µm. Suspendirane trde delce zmanjša na manj kot 1 mg/l, biološko potrebo po kisiku (BOD) na manj kot 5 mg/l ter obenem obdela 5–40 l/h/m2 filtracijske površine. Gravitacijsko gnana ter energijsko učinkovita zasnova brez črpalke s kompaktnimi moduli za membransko filtracijo (MFM) temelji na tehnologiji perforiranih membran, ki je patentirana na napi. V primerjavi z drugimi rešitvami membranski bioreaktor omogoča boljšo varnost, preprostost upravljanja ter nizke stroške obratovanja in vzdrževanja.

Odpadne vode – neizkoriščen vodni vir

Vedno več ljudi se zaveda, da je odpadna voda lahko dragocen vodni vir. Obstaja precej dobrih razlogov za premislek o ponovni uporabi biološko očiščene komunalne in industrijske odpadne vode: več vodnih virov, manjši vnos nove vode ter omejitev obremenitve kanalizacije s pretokom odplak.

Predelano vodo je mogoče uporabiti na številnih področjih, npr. kot industrijsko tehnološko vodo, za hladilne stolpe in kot izpiralno vodo; za površinsko namakanje pridelkov, vinogradov in igrišč za golf; za rekreacijska jezera, mokrišča, habitate prostoživečih živali in rastlin ter za izboljšanje toka in obnavljanje podzemne vode.

Vodo, očiščeno s filtracijskimi sistemi Alfa Laval MBR in Alfa Laval AS-H Iso-Disc, je mogoče uporabiti celo kot pitno vodo, če dodamo še en, končni korak za poliranje, npr. ultravijolično sevanje, ultrafiltracijo, nanofiltracijo, reverzno osmozo, aktivno oglje, ozon ali klor. 

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.