Rekuperacija produktov

Koristni izdelki se običajno izgubijo v tokovih odpadkov iz industrijskih procesov, njihova obdelava ali odstranjevanje pa je drago. Vendar je veliko odpadnih produktov mogoče učinkovito pridobiti nazaj. Alfa Laval vam lahko pomaga pretvoriti strošek v dobiček. Ponujamo različne splošne ali za industrijo specifične rešitve, s katerimi boste lahko pridobili nazaj produkte, ki imajo vrednost in ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali prodati.

Steam and water drops

Od odpadka do koristi – stroškovni center spremenite v profitni center

Predpisi zahtevajo vedno več obdelav tokov odpadkov. Slednji lahko resno ogrozijo razširitev vaše proizvodnje, učinkovita obdelava in odstranjevanje odpadkov pa sta pogosto bistvena za to, da obdržite licenco za obratovanje. Z vsakim kubičnim metrom vode in odpadkov ter vsakim kilovatom, ki ga pridobite nazaj, ste korak bližje k zmanjšanju svojega okoljskega odtisa – in stroškov.

Zakaj bi torej zapravljali denar – ali plačali visoke zneske, da se znebite odpadkov, ki jih lahko namesto tega reciklirate in tako prihranite surovine ali pa ustvarite dobiček? Zakaj ne bi čim bolj zmanjšali količine odpadkov in stroške odstranjevanja z reciklažo – bodisi v lastnem procesu bodisi s prodajo drugim verigam?

Alfa Laval je razvil številne rešitve za predelavo odpadkov na osnovi lastnih tehnologij separacije, filtracije in toplotnih tehnologij. Primeri so med drugim:

  • ponovna pridelava piva, rabljenega žita in pivine iz proizvodenj piva z uporabo separatorjev, dekanterjev ali membranske filtracije Alfa, 
  • ponovna predelava oljnih odpadkov (tok odpadnih olj, predelan v ogljikovodik z visoko vrednostjo) z uporabo dekanterjev in visokohitrostnih separatorjev,
  • ponovna predelava izrabljenega pranja iz etanola z uparjanjem,
  • ploščne stiskalnice Alfa Laval AS-H je mogoče uporabiti za ponovno pridelavo produktov, kot sta alkohol in sladkor.

Odpadne vode – neizkoriščen vodni vir  [enako besedilo kot v poglavju »Terciarno čiščenje«]

Vedno več ljudi se zaveda, da je odpadna voda lahko dragocen vodni vir. Obstaja precej dobrih razlogov za premislek o ponovni uporabi biološko očiščene komunalne in industrijske odpadne vode: več vodnih virov, manjši vnos nove vode ter omejitev obremenitev kanalizacije s pretokom odplak.

Predelano vodo je mogoče uporabiti na številnih področjih, npr. kot industrijsko tehnološko vodo, za hladilne stolpe in kot izpiralno vodo; za površinsko namakanje pridelkov, vinogradov in igrišč za golf; za rekreacijska jezera, mokrišča, habitate prostoživečih živali in rastlin ter za izboljšanje toka in obnavljanje podzemne vode.

Vodo, očiščeno s filtracijskimi sistemi Alfa Laval MBR in Alfa Laval AS-H Iso-Disc, je mogoče uporabiti celo kot pitno vodo, če dodamo še en, končni korak za poliranje, npr. ultravijolično sevanje, ultrafiltracijo, nanofiltracijo, reverzno osmozo, aktivno oglje, ozon ali klor. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.