Predelava kosti

Kosti se uporabljajo kot osnova za pridelavo živalskih maščob in želatine za prehrano ljudi ali za preprosto tehnično maščobo ter mesno in kostno moko za živalsko krmo. Sistemi Alfa Laval Centribone zagotavljajo še posebej vsestranski in učinkovit način predelave surovih živalskih kosti z mokrim postopkom za predelavo odpadnega živalskega tkiva, pri katerem se porabi do 30 % manj energije kot pri suhi predelavi.

transformation-os-traitement-continu-voie-humide 640x360 (1)

Alfa Laval Centribone plants provide the most versatile and efficient way to process meat by-products. The continuous wet rendering process can handle any raw material, from fatty tissues to the best gelatine bone raw materials.

The low-temperature process is totally enclosed, making it especially suitable for processing edible products, ingredients for pet food or best quality technical fat f

Obrati Alfa Laval Centribone omogočajo najbolj vsestranski in najučinkovitejši način predelave mesnih stranskih izdelkov. S stalnim mokrim postopkom predelave odpadnega živalskega tkiva je mogoče obdelati vsako surovino, vse od maščobnih tkiv do kostnih surovin za najboljšo želatino.

Ta postopek z nizko temperaturo je popolnoma zaprt, zato je posebej primeren za predelavo užitnih izdelkov, sestavin za hrano za hišne živali ali za tehnično maščobo najboljše kakovosti, ki se uporablja za gorivo.

Najsodobnejše zmogljivosti sistema Centribone predelovalnim podjetjem omogočajo preusmeritev v dobičkonosnejše segmente trga končnih izdelkov. Za pridelavo končnih izdelkov najboljše kakovosti je treba med predelavo zagotoviti, da je vpliv toplote kolikor je mogoče majhen. Hitro in natančno ogrevanje ter predelava v sistemu Centribone omogočata pridelavo visokokakovostnih maščob brez izrazite barve, brez povečanja prostih maščobnih kislin (FFa) in z minimalnim učinkom oksidacije.

Tehnologija Centribone je posebej zasnovana za predelavo izdelkov, ki so namenjeni za hrano za hišne živali ali za prehrano ljudi, ker je čas predelave s sistemom Centribone kratek in se tako ohrani prehranska vrednost ter funkcionalnost beljakovin.

Stalna predelava sistema Centribone omogoča preprosto ohranjanje enakomerne kakovosti. Ena od prednosti za proizvajalce je preprosto upravljanje, stranke pa vam bodo hvaležne za razliko v kakovosti.

Fleksibilno načrtovanje proizvodnje

Sistem Centribone s skrajšanjem časa zagona in zaustavitve omogoča ne le fleksibilnejšo in učinkovitejšo proizvodnjo, ampak tudi dalj časa za samo proizvodnjo. Tako je na primer v obratu s sistemom Centribone mogoče različne surovine, kot so maščobna tkiva in kosti, po potrebi predelovati v zaporednih ciklih. Vaša produktivnost se bo izboljšala, ne glede na to, ali imate velik ali majhen obrat.

Kratek postopek ogrevanja

Zmlet material se da v dovod grelnika za surovine sistema Centribone, ogrevanje pa poteka z vbrizgavanjem sveže pare neposredno v izdelek. To vbrizgavanje se izvaja prek posebej prilagojenih šob in tako nastane najhitrejši možen prenos energije do izdelka, s tem pa tudi najhitrejše ogrevanje samega izdelka. Ta se premakne skozi predele dvojnega gretja v grelniku s premikanjem transportnega traku variabilne hitrosti. Tako je čas zadrževanja izdelka v grelniku RMH tudi samo po pet minut.

Skrben nadzor dvojne temperature in hitrosti omogoča hitro ogrevanje do 65 °C (150 °F), da se prepreči encimsko in bakterijsko razgradnjo izdelka. Temu sledi nadzorovan čas zadržanja, kjer se izdelek ogreje s 65 na 90 °C (s 150 na 195° F). Dejanske temperaturne in časovne zahteve so odvisne od posamezne surovine, ki se jo predeluje.

Nizka poraba energije

S sistemom Centribone se poraba energije zmanjša kar do 30 % v primerjavi z metodami suhe predelave. To je mogoče zato, ker dekanter centrifuga in separator mehansko odstranita večino procesne vode in tako omogočita uporabo izredno učinkovitih uparjalnih sistemov za odstranitev večine vode. V nasprotju s konvencionalnimi procesi Centribone postane ekonomičnejši za uporabo, večja ko je vsebnost vode v surovini.

Fleksibilen obseg proizvodnje in ureditev

Obrati Centribone lahko predelajo več različnih surovin z obsegom proizvodnje 3 in več. Zaradi logične, kompaktne zasnove je za obrat Centribone potrebnega le malo prostora. Tako ga je mogoče preprosto namestiti v že uporabljane stavbe.

Dodatna oprema

Sisteme Centribone je seveda mogoče dobaviti kot celotne obrate, vključujoč:

 • sistem z dvojno dekanter centrifugo, ki zmanjša ostanke maščobe v izdelku za približno 50 %,
 • uparjalne obrate AlfaVap, ki uporabljajo odpadno toploto, termično ali mehansko rekompresijo pare,
 • številne sisteme za ustrezno sušenje,
 • sortiranje želiranih kosti,
 • ohlajevanje zdroba s sistemom Alfa Laval Kathabar za nadzor vlažnosti, ki ščiti pred bakterijskim onesnaženjem zdroba,

sistem za mletje.or fuel purposes.

State-of-the-art Centribone capabilities enable processing companies to move into more profitable segments in the market for end products. To obtain the highest quality end products, the thermal impact while processing must be kept as low as possible. The rapid, accurate heating and processing in the Centribone system result in production of high-quality fats, with outstanding colour, no increase in free fatty acids (FFAs) and minimal oxidation impact.

Centribone technology is specially designed for processing products aimed at pet food or human consumption, as the short processing time of the Centribone system retains the nutritional value and functionality of the protein.

Centribone’s continuous processing makes it easy to maintain uniform quality. Producers benefit in terms of ease of operation – and customers appreciate the quality difference.

Flexible production planning

In reducing start-up and shutdown times, Centribone not only makes production more flexible and more efficient, but also allows more time in any production schedule. In a Centribone plant, for example, processing different raw materials such as fatty tissues and bone is possible in successive cycles, if required. Whether you are a large-scale operator or a small one, your productivity is improved.

Short-time heating  process

The ground material is fed to the inlet of the Centribone raw material heater, and heating takes place by the injection of live steam directly into the product. This injection is done through specially optimized nozzles, and the result is the fastest possible transfer of energy to the product, resulting in the fastest heating. The product is moved through the heater’s dual heating zones by a variable-speed conveyor. The holding time in the RMH heater can thus be kept to as little as five minutes.

The careful dual temperature and speed control ensures rapid heating to 65°C (150°F) in order to eliminate enzymatic and bacteriological product breakdown. This is followed by a controlled holding time, where the product is heated from 65 to 90°C (150 to 195°F). The actual temperature and time requirements depend on the particular raw material being processed at any given time.

Low energy consumption

With Centribone, energy consumption is reduced by as much as 30%, compared to dry rendering methods. This is because the decanter centrifuge and separator remove most of the process water mechanically, allowing for the addition of highly efficient evaporation systems to remove the majority of the water. And, unlike conventional processes, Centribone becomes more economical to use as the water content of the raw material increases.

Flexible throughputs and layouts

Centribone plants can process a variety of raw materials at rated throughputs ranging from 3 and upwards. Because of its logical, compact design, a Centribone plant only requires a minimum space of. It can therefore be fitted easily into existing buildings.

Additional equipment

Centribone systems can, of course, can be supplied as a complete plant including: 

 • Double decanter centrifuge system reducing residue fat in product by approximately 50%
 • AlfaVap evaporation plants, using waste heat, thermal vapour recompression or mechanical vapour recompression
 • A range of appropriate drying systems
 • Gel-bone sorting
 • Meal cooling with Alfa Laval Kathabar humidity control protecting against bacterial post-contamination of meal
 • Milling system